Skip to main content
x

Terms and Conditions

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của Đệ Nhất Nướng

Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm hình ảnh và logo của Đệ Nhất Nướng. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc Đệ Nhất Nướng cấp phép sử dụng trên website.

Thỏa thuận này được hiểu và điều chỉnh theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp liên quan đến thỏa thuận này phải được xử lý bởi Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bạn có thể

– Truy cập bất cứ phần nào trên webite;

– In một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không được

– Bạn không được phát tán, thay đổi hoặc can thiệp vào dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trong trang web này ngoại trừ như được qui định trong phần “bạn có thể”. Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này;

– Bạn không được tự ý sao chép hình ảnh rồi gỡ logo khác trong tài liệu gốc ra khỏi để sử dụng làm tài liệu của riêng bạn.

– Nếu bạn muốn cung cấp một đoạn siêu văn bản hoặc một đường dẫn đến trang web này, vui lòng liên lạc biên tập viên trang web với địa chỉ: Webmaster và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác...) chứa trên Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng ("Nội dung") thuộc về Denhatnuong.vn và bên cấp phép của Denhatnuong.vn.

2. Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác...) mà chưa được phép bằng văn bản.

4. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn cam kết rằng:

4. 1. Không truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất cứ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi Denhatnuong.vn để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ; hoặc

4. 2. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Denhatnuong.vn hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba), không được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần.

LIÊN HỆ

1. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ [email protected]

2. Denhatnuong.vn có thể liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả thông báo liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.