Lý Nhã Kỳ trong vai trò Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM